انتخاب بسته جمع بندی انفجاری

   لطفا یکی از دو بسته زیر را انتخاب کنید:

از بین دو پیشنهاد بالا انتخاب کنید. اگر نیاز به بسته پیش بینی کنکور 1400 که مکمل بسته پیش بینی است دارید می توانید فقط با پرداخت 50 هزار تومان بیشتر هر دو را با هم دریافت کنید.

اگر نیاز به بسته پیش بینی کنکور ندارید بسته شماره 2 را انتخاب کنید.