انتخاب بسته پیش بینی کنکور

   لطفا یکی از دو بسته زیر را انتخاب کنید:

از بین دو پیشنهاد بالا انتخاب کنید. اگر نیاز به برنامه جمع بندی انفجاری 1 ماهه ویژه که مکمل بسته پیش بینی است دارید می توانید فقط با پرداخت 50 هزار تومان بیشتر هر دو را با هم دریافت کنید.

اگر نیاز به برنامه ریزی ندارید بسته شماره 2 را انتخاب کنید.