جزوه های پایه ی دوازدهم

پیش بینی کنکور امسال رو میخوام
نه! نیازی بهش ندارم