معنی فارسی دهم + آرایه های ادبی فارسی دهم

معنی فارسی دهم - آرایه های ادبی فارسی دهم

با توجه به این درخواست مکرر شما بالاخره تیم دیجی کنکور بر آن شد که معنی تمام درس های فارسی دهم را برای شما آماده کند. معنی فارسی دهم  و  آرایه های ادبی فارسی دهم از آن دسته مطالب می باشد که همیشه به علت کمبود منابع درست برای دانش آموزان مشکل ساز شده است.با ما همراه باشید تا به بررسی معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم بپردازیم.


معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم ( تمام دروس )

در اینجا ما درس به درس تمامی اشعار و متون سخت فارسی دهم را بیت به بیت برای شما بررسی کرده ایم و معنی تمام ابیات فارسی دهم ( معنی فارسی دهم ) و تمامی آرایه های موجود در ابیات آن را بیت به بیت ( آرایه های ادبی فارسی دهم )  برای شما بررسی کرده ایم. سعی کردیم در زباترین و بهترین و صحیح ترین شکل معنی فارسی دهم . آرایه های ادبی فارسی دهم را به شما ارائه کنیم. امید داریم این پست هم مانند سایر پست های دیجی کنکور برای شما مفید باشد. حالا بریم سراغ قسمت اول معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم .

معنی فارسی دهم - آرایه های ادبی فارسی دهم
معنی ستایش فارسی دهم + آرایه های ادبی ستایش فارسی دهم

ستایش فارسی دهم شامل 9 بیت می باشد. که بیت ها به رنگ آبی برای شما در آمده است. معنی لغات ستایش فارسی دهم نیز به صورت ستاره دار برای شما در زیر مشخص شده است که درک معنی و مفهوم ستایش فارسی دهم را برای شما ساده تر می کند. همچنین آرایه های ادبی ستایش فارسی دهم نیز در زیر مشخص شده است که به صورت ستاره دار است. با این کار معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم برای شما به صورت ساده تر نمایش داده شده است.
اگر در هر قسمت معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم مشکلی وجود داشت ، از غلط تایپی یا غلط مفهومی یا معنایی یا هر غلط و موضوع دیگر در بخش کامنت ها حتما ما را در جریان قرار دهید تا آن را تصحیح کنیم. از معنی ستایش فارسی دهم و آرایه های ادبی ستایش فارسی دهم لذت ببرید. دیجی کنکور را هم به خاطر بسپارید.


1- به نام كردگارِ هفت افلاك — كه پيدا كرد آدم از كفي خاك

*قلمرو زباني
*به نام : فعل « شروع مي كنم يا آغاز مي كنم » به قرينه ي معنوي حذف شده است
*كردگار : نامي از نام هاي خداي تعالي ، آفريننده ، پروردگار *افلاك : ج ِ فلك ، به معني آسمان ، چرخ ، سپهر
* هفت افلاك : هفت آسمان ، هفت طبقه ي آسمان ، جمع آمدن « افلاك » از ويژگي هاي زباني متون گذشته است . امروزه « هفت فلك » گفته مي شود .
*پيداكرد : آشكاركرد ، در اين جا به مفهوم آفريد و خلق كرد * كفي از خاك: يك مشت خاك


*قلمرو ادبي
*خاك : اشاره وتلميح دارد به آفرينش انسان از خاك
*معني : سخنم را به نام آن خداوندي آغاز مي كنم كه آفريننده ي آسمان ها است .خداوندي كه از مشتي خاك انسان را آفريده است .


2- الهي، فضلِ خود را يارِ ما كن — ز رحمت ، يك نظر دركارِ ما كن

*قلمرو زباني
*فضل: بخشش، احسان، نيكويي**رحمت: مهرباني، بخشايش و عفو مخصوص خداوند


*قلمرو ادبي
*جناس ناقص اختلافي: يار و كار * مراعات نظير: فضل و رحمت *يك نظر دركارِ ما كن : كنايه از توجّه وعنايت كردن


*قلمرو معنايي
معني بيت : پروردگارا فضل خودت را كمك و ياورما قراربده وبا رحمتت به كارهاوكردارماتوجّه كن .
مفهوم : درخواست بخشش الهي ، طلب لطف و رحمت خداوند


3- تويي رزاقِ هرپيدا و پنهان — تويي خلّاق هردانا و نادان

*رزّاق: روزي دهنده ، بسيار رزق دهنده*خلّاق: آفريدگار ، بسيار خلقكننده
*تلميح :: « انَّ االله هو الرّزاق 8 ( )«همانا خداوند بسيار روزي دهنده است. / وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ : اوست آفريننده دانا
* آشكاروپنهان : تضاد ومجازاز ؛ همه ي موجودات و هستي ؛ دانا و نادان : تضاد و مجازاز، همه ي انسان ها


*معني: پروردگارا ! تو روزي دهنده ي همه ي موجودآشكاروپنهان (مجازا همه ي موجودات) وآفريننده هر انسان دانا و نادان
( مجازا ، همه ي انسان ها ) هستي


4- زهي گويا ز تو كام و زبانم يتو ي هم آشكارا هم نهانم

*زِ :هي [ زِ ] (صوت ) ادات تحسين ، آفرين ، چه خوش است*كام: سقف دهان ، مجازاً دهان، زبان
*مراعات نظير: كام و زبان و گويا *آشكارا و نهان: تضاد


*معني: پرودگارا ! چه خوش است !كه سخن گفتن من از تواست ( خداوند سبب قدرت گويايي من است ) و تو ظاهر و باطن من هستي
*مفهوم: همه چيز از خداست و او برهمه چيز آگاه است ، آفرينش انسان ها نشان دهنده ي قدرت پروردگارو نشانه ي لطف وعنايت اوست .


با ما با معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم همراه باشید.

5- چو در وقت بهار آيي پديدار —  حقيقت ، پرده برداري ز رخسار

*پرده : نقاب، روي بند، حجاب*پديدار: آشكار*حقيقت: به راستي ، درستي ، درحقيقت
*مراعات نظير: پرده و رخسار*كنايه: پرده برداشتن: آشكار كردن


*معني: پروردگارا ! وقتي هنگام بهار آشكار مي شوي ( اشاره دارد به زيبايي و سرسبزي بهار ) ، به راستي مثل اين است كه از چهره ات روي بند و
نقاب را برداشتي و آن را به همگان نشان دادي.
*مفهوم: تجلّي و جلوه ي آفريدگار در هستي ، همه ي هستي نشانه اي از زيبايي خداوند است.


6- فروغِ رويت اندازي سويِ خاك — عجايب نقش ها سازي سوي خاك

*فروغ : پرتو، روشنايي *نقش: شكل*عجايب نقش : ها تركيب وصفي مقلوب ؛ نقش هاي عجايب
*عجايب: جِ عجيب ؛ چيزهاي شگفت آور و بديع ، شگفتي ها *خاك: مجاز از زمين*روي و سوي: جناس ناقص اختلافي


*معني: پروردگارا !اگر روشنايي چهره ي زيبايت را برجهان بتاباني تصويرها و نشانه هاي شگفت آور و تازه اي رسم مي كني
*مفهوم: در بيان نشأت گيري (پرورش يافتن ) اشياي عالم از پرتو وجود خدا/ زيبايي آفرينش از پرتو جمال الهي است


7- گل ازشوقِ تو خندان در بهارست — از آنَ ش رنگ هايِ بيشمارست

*شوق : آرزومندي، اشتياق، دلبستگي*خنديدن گل: منظور شكوفا شدن گل*بيشمار : آن كه شمرده نشود
*از آنش، رنگ هاي بي شمار است: جابه جايي ضميرشخصي پيوسته← از آن جهت رنگ هايش بي شمار است .
*گل: تشخيص و استعاره*مراعات نظير: گل و بهار
*حُسن تعليل: شاعر علّت شكوفابودن و رنگارنگ بودن گل ها را در بهار به سبب آرزومندي و شوق گل به خداوند مي داند .


*معني: پروردگارا ! گل به سبب آرزومندي و دل بستگي به تو در بهار شكوفا است و به علت اشتياق به تو رنگ هايش شمردني نيست .
*مفهوم: عشق به خداوند موجب زيبايي پديده هاست


8- هر آن وصفي كه گويم ، بيش ازآني — يقين دانم كه بيشك جانِ جاني

*قلمروزباني
*وصف: تشريح، توصيف، ستايش*جانِ جان: جان جان ، ها ذات حق تعالي ، روح وحقيقت جان
*يقين : اطمينان، اعتقاد*يقين دانستن: مطمئن بودن*جانِ جان: اضافه ي استعاري ، كنايه از روح اعظم


*معني: پروردگارا ! هرستايش و توصيفي كه در وصف تو بگويم ، تو برتر از آن هستي . و من مطمئن هستم كه بي ترديد جان جان ها هستي .
*مفهوم: توصيف ناپذبر بودن خداوند و ناتواني انسان از درك وشناخت حق / خداوند روح و حقيقت بشر و هستي است .


9- نمي دانم ، نمي دانم ، الهي — توداني و تو داني ، آن چه خواهي

*معني: خداوندا، انديشة اندك من از درك بزرگي تو ناتوان است( من در بارة شكوهمندي و جايگاهت هيچ سخني نمي توانم بگويم) و فقط تو به
رازهاي آفرينش آگاهي داري (تنها خودت مداني كه چگونه بايد تو را وصف كرد)
معنی درس اول فارسی دهم + آرایه های ادبی درس اول فارسی دهم

درس اول فارسی دهم ، شعر چشمه و سنگ می باشد. ما در اینجا برای شما معنی شعر چشمه و سنگ فارسی دهم و آرایه های شعر چشمه و سنگ را برای شما آماده کرده ایم. این بخش دومین بخش معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم می باشد. امید داریم که از معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم نهایت لذت را ببرید.
اگر در هر قسمت معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم مشکلی وجود داشت ، از غلط تایپی یا غلط مفهومی یا معنایی یا هر غلط دیگر در بخش کامنت ها حتما ما را در جریان قرار دهید تا آن را تصحیح کنیم. از معنی درس اول فارسی دهم و آرایه های ادبی درس اول فارسی دهم لذت ببرید. دیجی کنکور را هم به خاطر بسپارید.


1- گشت يكي چشمه ز سنگي جدا — غُلغُله ، زن چهره ، نُما تيز پا

*غُلغُله زن: و شور غوغاكنان *تيز : پا تندرو ، سريع ، شتابنده
*چهره :نما كنايه از خود نما، كسي كه خود را نمايش مي دهد *مراعات نظير: سنگ و چشمه
*چشمه : تشخيص و استعاره *چشمه : نماد « انسان مغرور و خودخواه « يا» مردم مغرور و خودخواه » است
*سنگ: نمادجامعه، خاستگاه و مبدا اوليه * جدا شدن چشمه: گريز از رُكود و پذيرا بودن


*معني: چشمه اي جوشان ، خود و نما تندرو از تخته سنگي جدا ( شد بيرون و زد جاري شد . )


2- به گه دهان بر ، زده كف چون صدف — گاه چو تيري كه رود بر هدف

*هدف: نشانة تير *صدف: نوعي جانور نرم تن آبزي كه بدنش در يك غلاف سخت جا دارد در و بعضي انواع آن مرواريد پرورش مييابد.
*تشبيه: چشمه به تيرو صدف *صدف و هدف: جناس ناقص اختلافي چشمه وصدف : تشخيص و استعاره *مراعات نظير: و تير هدف ، دهان و كف *كف بردهان زدن : كنايه از خشمگين شدن، مستي و نشاط و نيرومندي


*معني: چشمه گاه مانند صدف، براثرخروشندگي دهانش كف آلود مي شد و گاهي چون تيري به كه سوي هدف مي ، رود راست وسريع به پيش مي رفت.


3- گفت : درين معركه ، يكتا منم — تاجِ ِسر گُلبُن و صحرا ، منم

*معركه: ميدان جنگ *يكتا: يگانه، بي همتا *گُلبُن: بوت ة گل، گل سرخ، بيخ بوتة گل
*مراعات نظير : و سر تاج ، گُلبُن و صحرا *معركه : استعاره از عناصر خلقت و موجودات *تشبيه : چشمه به تاج
*تاج سر بودن : كنايه از بزرگ و مافوق و سَروَر بودن *چشمه : تشخيص و استعاره *گُلبُن و صحرا : تشخيص و استعاره


*معني : چشمه با خود گفت: من دربين عناصر خلقت وموجودات بي مانند هستم و سروروبزرگ و باغ دشت هستم .
*نكته: چشمه خودش را سبب زيبايي و طراوت گل ها و دشت ها مي داند


4- چون بِدَوم ، سبزه در آغوش من — بوسه بر زَنَد بر و سر دوش من

*بِدَوَم در: اين « جا باسرعت جاري شوم » *چشمه: تشخيص و استعاره *سبزه : تشخيص و استعاره *مراعات نظير: آغوش ، سر،
دوش *سرودوش : مجاز از تمام وجود چشمه *بوسه زدن : كنايه سپاس گزاري كردن


*معني: وقتي تند و تيز حركت كنم ( جاري مي شوم) سبزه در آغوش ( من سبزه ي قرارگرفته بركناره هاي جوي آب) سر وتنم را غرق بوسه مي كند.


5- چون بگشايم ز سرِ ، مو شِكَن — ماه ببيند رخ خود به را من

*شِكَن : مفعول ، پيچ و خم زلف   *ماه : تشخيص و استعاره   *مو :  ا استعاره از آب چشمه  *شِكَن : استعاره از امواج خروشان


*معني بيت : هرگاه چين موهايم رابگشايم(كنايه ازامواج نداشته باشم) ماه چهره ي زيباي خود در را آيينه ي ( من آب زلال ) من مي بيند.


6- قطره ي باران كه در افتد به خاك — زو بِدَمَد بس گُهر تابناك

*بِدَمَد ( دميدن ) : روييدن ، از سر خاك درآوردن ، وزيدن *تابناك: داراي فروغ و پرتو ، تابان، درخشان ، نوراني
*گُهر: سنگ درخشان و قيمتي*خاك : مجاز از زمين *گُهر: استعاره از گل هاي زيبا و گياهان


*معني بيت : قطره ي باران به كه زمين مي افتد ، گل هايي چون مرواريد درخشان را مي روياند.


7- بر در ره ، من به چو پايان بَرَد — از خَجِلي به سر گريبان بَرَد

بر: سينه ، آغوش ، كنار *خَجِلي: شرمگين بودن ، شرمنده بودن *گريبان : يقه سر در گريبان بردن : كنايه در از انديشه بودن از روي شرمندگي
يا به ، غم فكر فرورفتن ، كنار كشيدن و گوشه گرفتن *بروسر: جناس ناقصچشمه و قطره ي باران : تشخيص و استعاره


معني بيت : قطره ي باران وقتي سفردرازخود در را آغوش به من پايان مي برد با( همه ي شأن وعظمتي كه دارد ) ازشرمندگي سرافكنده خواهد
شد


8- ز ابر ، من حامل سرمايه شد — باغ ز ، من صاحب پيرايه شد

*حامل: صفت فاعلي از حمل ، بَرَنده ، حَمْل كننده *سرمايه: مال ، دارايي *پيرايه : زيب، زينت، زيور، آرايش
*سرماية : ابر استعاره از بخار آبي است به كه آسمان مي رود *باغ : تشخيص و استعاره
ابر: تشخيص و استعاره *پيرايه: استعاره از گل و سبزه و گياه


*معني: ابر سرماية خود از را من مي گيرد ( اشاره است به بخارشدن و آب شكل گرفتن ابردر آسمان و) باغ زيبايي و زينت خودش از را به من دست آورد.


9- به ، گل همه رنگ و برازندگي — مي كند از پرتو من زندگي

*برازندگي: شايسته بودن *گل : تشخيص و استعاره  *مصرع دوم : كنايه ازگل ، نيازمند چشمه است


معني بيت : با گل همه ي زيبايي و شكوهش از ، بركت روشني وجود من زندگي مي كند.


10- در بُنِ اين پرده ي نيلوفري — كيست كند با چو مني همسري ؟

*بُن : بيخ، ريشه *نيلوفري: صفت نسـبي، منسـوب به نيلوفر، به رنگ نيلوفـر، لاجـوردي؛ در متن درس، مقصـود « از پردۀ نيلوفري ،» آسـمان لاجوردي اسـت *استفهام انكاري: در اين بيت شاعر سؤالي را مطرح كرده است به كه پاسخ نياز ندارد و براي تأكيد بيشتر آمده است.
*همسري: برابري ، هم شأني *پرده ي نيلوفري: استعاره از آسمان لاجوردي *همسري كردن : كنايه از برابري كردن ، هم شأني كردن


*معني : زير اين آسمان آبي چه كسي مي تواند با من برابري كند و هم شأن من است ( ؟ هيچ كس هم شأن وبرابر من نيست . )


11- زين نَمَط آن مست شده از غرور — رفت ز و مبدأ چو كمي گشت دور

*نَمَط : روش ، نوع *غرور: به خود باليدن ، تكبّر، خودخواهي *مبدأ : آغاز سرچشمه *آن مست شده: از غرور كنايه از چشمه


*معني: با اين شيوه ، چشمه ي زيباي مست شده از تكبّرش به پيش مي رفت . وقتي كه كمي از سرچشمه اش دورشد.


12- ديد يكي بحر خروشنده اي — سَهمگِني ، نادره جوشنده اي

*بحر: دريا *خروشيدن : بانگ برزدن ، فرياد كشيدن *سَهمگِن : مخفّف سهمگين ، ترسناك ، وحشت انگيز، هراسناك
*نادره ( مؤنّث نادر ) : بي مانند، كمياب ، شگفت، طُرفه *نادره جوشنده : تركيب وصفي مقلوب ، دارنده ي جوشش بي مانند
*بحر: تشخيص و استعاره


معني : ناگهان دريايي خروشان را رودرروي خود . ديد دريايي ترسناك با جوششي بي مانند


13- نعره بر آورده ، فلك كرده كر — ديده سيه كرده ، شده زَهره در

*نعره : فرياد، بانگ بلند *نعره برآورده: منظور صداي امواج خروشان و بلند درياست *زَهره : كيسة زرداب ، كيسة صفرا
*زَهره : دَر صفت فاعلي مركّب مرخّم ، زَهره درنده *زَهره درشدن : كنايه از ترسناك شدن ، ايجاد وحشت و مايه هلاك شدن
*فلك : تشخيص و استعاره *دريا: تشخيص و استعاره *ديده سياه كردن: دراين درس كنايه از خشمگين شدن


معني: دريا فرياد بلندي برآورد وگوش فلك راناشنوا كرده بود و چشمان سياهش ، زَهره ي بيننده را پاره مي كرد.


14- راست به مانندِ يكي زلزله — داده تنش بر تن ساحل يَله

*راست : درست *يَله : رها،آزاد *تشبيه : دريا به زلزله * تن ساحل : اضافه ي استعاري ( = تشخيص يا جان بخشي )
*تكرار : تن *دريا: تشخيص و استعاره ؛ زيرا و تن جسم دارد كه اجزاي انساني است.


معني: درست مانند زلزله اي بود كه تنش بر را تن ساحل تكيه داده بود.


15- چشمه ي كوچك به چو آن جا رسيد — وان همه هنگامه ي دريا بديد

*هنگامه: غوغا، و داد فرياد، شلوغي، جمعيت مردم * آن : جا منظور دريا يا نزديك و ساحل دريا
*دريا: تشخيص و استعاره ؛ زيرا غوغاودادوفرياد مي كند كه عملي انساني است  *چشمه ودريا : مراعات نظير
*چشمه : تشخيص و استعاره ؛ زيرا چيزي را ديد كه عملي انساني است . *دريا : نماد جهان بيكران ، كمال و مرجع ايده آل هر شخص


*معني: چشمه ي كوچك وقتي به آن جايگاه رسيد و ، آن هم عظمت و غوغاي دريا را ديد.


16- خواست كزان وَرطِه قدم دركشد — خويشتن از حادثه برتر كشد

*ورطه: زمين پست، مهلكه، هلاكت *حادثه : واقعه، رُخداد، پيش آمد *قدم دركشيدن : كنايه از عقب نشيني كردن، بازپس رفتن
خويشتن از حادثه *برتر كشيدن : كنايه از خود از را آسيب دوركردن ، خود را درامان نگه داشتن


*معني: تصميم گرفت خودش از را آن جاي خطرناك كناربكشد واز آسيب دريا درامان مانَد


17- ليك چنان خيره و خاموش ماند — كز همه شيرين سخني ، گوش ماند

*خيره: سرگشته، حيران، فرومانده، لجوج، بيهوده *شيرين سخني : حس آميزي *گوش ماندن : كنايه ازساكت وخاموش گشتن
*گوش : مجاز از شنيدن


معني  : مّا چنان شگفت و زده خاموش درجاي خودش ساكت ماند كه همه ي شيرين سخني خود از را ياد برد و خاموش شد.
مفهوم : با ديدن شكوهمندي دريا كوچكي خودش را دريافت و سكوت اختيار كرد.

منبع : دیجی کنکور

90
برچسب ها :
تیم تحریریه دیجی کنکور
نویسنده مطلب تیم تحریریه دیجی کنکور
تیم تحریریه و تولید محتوا دیجی کنکور متشکل از بیش از 100 رتبه برتر کنکور در چند سال اخیر می باشد. ما همیشه سعی میکنیم بهترین محتوا را که دانش آموز به سادگی نکات مفیدی از آن یاد بگیرد ، در اختشار شما قرار دهیم.

دیدگاه شما

90 دیدگاه

 • Avatar Zahra
  1 ماه پیش

  عالی خسته نباشین❤

 • Avatar AREZOO
  2 ماه پیش

  عالی بود من که خیلی خوب فهمیدم

 • Avatar Mohamadreza
  3 ماه پیش

  باعرض سلام وخداقوت به سایت دیجی کنکور واقعا فوق العاده معنی کرده بودین
  فقط همه ی ارایه ها را نداشتین
  اگه میشه یه بار دیگه ای این را آپدیت کنین
  ممنون میشم محمد رضا ازساوه

 • Avatar SARIS
  4 ماه پیش

  بسیار عالی و تکمیل مرسی از مطالب خوبتون:>

 • Avatar Mbina
  5 ماه پیش

  عالی بود واقا به دردم خورد مرسی*-*❤️

 • Avatar Kiana
  5 ماه پیش

  عالی به خدا👍
  یه دنیا ممنون🌷❤️

 • Avatar علیرضا
  5 ماه پیش

  سلام خداخیرتون بده بابت درست کردن این سایت من که استفاده کامل را از سایت خوبتون بردم انشالله همه مردم کشورم هم بتوانند از این سایت خوبتون بهره کافی را ببرند
  فقط اگه میشه اپ نمره باکس را برای پایه دهم را هم لینکش را بگذارید ممنونتون میشم
  باسپاس فراوان از مدیریت این سایت

 • Avatar امیر حسین
  7 ماه پیش

  دیجی کنکور تکه تک

 • Avatar پارسا
  8 ماه پیش

  ببخشید این اپلیکیشن که تو کتمنتا گفتینو پیدا نمیکنم اگ میشه لیننک دانلودشو بزارین

 • Avatar ارزو
  10 ماه پیش

  خوب بود

 • Avatar سید اکبر اسماعیلی از نقده
  12 ماه پیش

  در بیت 7 ، ضمیر شخصی پیوسته« ش » در پیوست « آنش » چهار نقش دستوری می تواند داشته باشد. و این همان نظرات بالا بلند همکاران عزیزم است که جمع بندی حاضر عصاره همه آن هاست و بنده نظر خاصی به آن ها ، شاید نیفزوده باشم.
  1- « ش » مضاف الیه « رنگ ها » است. به معنی : رنگ هایش
  2- « ش » مضاف الیه « آن » مالکیت است.به معنی : از آنِ او یا: از آنِ آن
  3- « ش » با توجه به معنی این جمله می تواند، « متمم » باشد . به معنی : برای او
  4- « ش » به جای مرجع خود نشسته ، به معنی : گل، رنگ های بی شمار دارد. پس «نهاد» است.
  علی ایّحال ، با توجه به آرایه حسن تعلیلی که این بیت دارد ، مضاف الیه گرفتن «ش» برای واژه « رنگ ها» از همه مناسب تر است و برای دانش آموزان قابل هضم می باشد. هرچند در کنکور دو نقشی بودن شین را هم خواسته اند .

  • تیم تحریریه دیجی کنکور تیم تحریریه دیجی کنکور
   8 ماه پیش

   سلام
   ممنون بابت نظر کارشناسانتون.
   امیدواریم بقیه هم ازش استفاده کنن.

 • Avatar Amir
  1 سال پیش

  دربیت 7 چشمه و سنگ غلطی در نوشتن مصرا اول وجود دارد
  بقیه مطالب عاااالی بودن فوق‌العاده مرسی از شما

 • Avatar Sarah
  1 سال پیش

  خیلی خوب بود خسته نباشید

 • Avatar Parsa
  1 سال پیش

  سایتتون کمک کرد خیلی تشکر زیاد میاد

 • Avatar Unco
  1 سال پیش

  من همه شعر هارو میخوام! هست عایا؟

  • تیم تحریریه دیجی کنکور تیم تحریریه دیجی کنکور
   8 ماه پیش

   سلام
   در اپلکییشن نمره باکس به طور کامل همه این موارد موجوده.

 • Avatar آریا
  1 سال پیش

  سلام
  واقعن عااااالیههه.تمام عوامل دیجی کنکور خسته نباشیدو خدا قوت

 • Avatar Shilan
  1 سال پیش

  عالییییی بود تشکر😍😍😋مرسی رفقا

 • Avatar نیما
  1 سال پیش

  معرکه

 • Avatar نازنین مدیری
  1 سال پیش

  خیلی خیلی عالیه ممنون از زحماتتون کامل و زیبا و واضح بیان شده👌

 • Avatar soren
  1 سال پیش

  خوب بود

 • Avatar Zahra.sni
  1 سال پیش

  ممنون که با مطالب خوبتون باعت یادگیری بیشتر و بهتر برای دانش آموزا میشین

 • Avatar Zahra
  1 سال پیش

  Very.very.goodواقعا خوبه

 • Avatar مجتبی ابراهیمی
  1 سال پیش

  در بیت هفت آمده “*از آنش، رنگ های بی شمار است: جابه جایی ضمیرشخصی پیوسته← از آن جهت رنگ هایش بی شمار است .”
  در صورتیکه است به معنی دارد معنی میشود و “ش” در نقش نهاد است.
  یعنی از آن سبب گل رنگهای بیشمار دارد.

 • Avatar مجتبی ابراهیمی
  1 سال پیش

  در بررسی بیت سوم
  نوشته شده “دانا و نادان : تضاد و مجاز از، همه انسان ها”
  در صورتیکه منظور از دانا “ذی شعور” و نادان ” غیر ذی شعور” است؛ یعنی آدمیان و حیوانات و جمادات و نباتات و …
  اینجا حرف “و” معنای کلیت دارد مانند بیت مثنوی که :من به هر جمعیتی نالان شدم
  جفت بدحالان و خوشحالان شدم
  واو در این بیت معنای کلیت میدهد.

 • Avatar مجتبی ابراهیمی
  1 سال پیش

  با سلام
  در بیت اول قسمت قلمرو ادبی نوشته شده “خاک” تلمیح دارد به آفرینش ادمی از…
  در صورتیکه خود خاک تلمیح ندارد، بلکه عبارت “پیدا کرد آدم از کفی خاک” تلمیح دارد به آیه قرآن پیرامون آفرینش انسان از مشتی خاک.

 • Avatar reihoon
  1 سال پیش

  عالی بود کاش تعداد جمله و ارایه ها رو هم ذکر میکردید

 • Avatar عطیه متقی
  1 سال پیش

  بیت ۷و۸اشکال نوشتاری داره (خود شعر)
  برخی از بیت ها قلمرو هارو مشخص کردید و برخی هارونه
  ممنون میشیم اونا رو هم بزارین
  تیمتون بیسته

 • Avatar Mastanh
  1 سال پیش

  عالی بود

 • Avatar Ali._.sh
  1 سال پیش

  عالی بود واقعا فقط یه خواهش ، لطفا تمام دروس و شعر های فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم رو برای رشته ی انسانی بذارید ، خواهش میکنم چون تا کنکور زمان زیادی نمونده و ضریب فارسی هم 4 هستش ، واقعا ممنون میشم این کارم انجام بدید

 • Avatar hedi
  1 سال پیش

  slm dstton drd nkne chejori mitonm be dsrsae dg ham dsresi pyda knm?

 • Avatar محیا
  1 سال پیش

  واقعا ممنون عالی بودن اما من بقیه درسا رو پیدا نکردم

 • Avatar فاطمه
  1 سال پیش

  سایتتون فوق العاده بود و خیلی کمکم کرد، ممنـونم. ??

 • Avatar Tina
  1 سال پیش

  سهمگنی نادره جوشنده ای آرایه تنصیق الصفات داره.

  • Avatar مهدی
   9 ماه پیش

   سهمگنی نادره جوشنده ای آرایه تنسیق الصفات دارد.

 • Avatar Tina
  1 سال پیش

  نوع استعاره هاش رو نگفتین.

 • Avatar الهه
  1 سال پیش

  معنی درس اولم بزارید لطفا

 • Avatar الهه
  1 سال پیش

  سسسسلام

 • Avatar امیرعلی
  1 سال پیش

  بیت اول، مصرع دوم ستایش هم تلمیح دارد به خلقت انسان: “که پیدا کرد آدم از کفی خاک”

 • Avatar امیرعلی
  1 سال پیش

  در شعر ستایش ابیات 5 و 6 موقوف المعانی هستند که باید باهم معنی بشن.
  بیت 5: “خدایا هنگام بهار وقتی که می خواهی خودت را نشان دهی…”
  بیت 6: “… نور صورت خود را بر خاک می اندازی، آنگاه نقش های شگفت آوری را روی خاک خلق می کنی”

 • Avatar Aylar
  1 سال پیش

  دمتون گرم واقعا جا دارع ی خسته نباشید بگم??

 • Avatar رایض
  1 سال پیش

  چرا بقیه درسا نیست؟ چرا؟ کی می زارید؟
  تا همین جاش خوب خیلی استفاده کردم ممنون ولی بقیه درس ها رو نمی تونم اینجا ببینم.

 • Avatar فاطمه
  1 سال پیش

  عالی بود متشکرم

 • Avatar الناز
  1 سال پیش

  دیجی کنکور ممنونم که هستی واقعا به درد بخور بود

 • Avatar رهگذر
  1 سال پیش

  اصلا کامل نیس!
  ابیات ۶و۷ ـ ۱۱و۱۲ ـ ۱۵ و۱۶
  موقوف المعانی هستن و باید باهم معنی بشن شما جدا معنی کردین :/ این اشتباهه!!
  تشکر

 • Avatar پارسا
  1 سال پیش

  عالی خیلی ممنون

 • Avatar محمد
  1 سال پیش

  تلمیحا بعضی غلط بود همچنین بعضی از معانی مفهوم بود نه معنا همانطور که میدانیم در معنا باید تمام ارایه ها و معانی لغات بیان شود اما مجموعا عالی بود

 • Avatar Hanna
  1 سال پیش

  خیلی جامع و مفید بود.خسته نباشید ?

 • Avatar KARMA SAN
  1 سال پیش

  با تشکر فراوان از سایت پر کاربرد و مفیدتون

 • Avatar صادق
  1 سال پیش

  بسیار عالی خیلی ممنون

 • Avatar عاطفه
  1 سال پیش

  عالی بود

 • Avatar عاطفه
  1 سال پیش

  چرانمیشه دان کرد??

  • Avatar ELNAZ
   1 سال پیش

   یه راست کلیک کن بعد سیو از رو بزن

 • Avatar nastaran
  1 سال پیش

  بنظرم تقریبا کامل بود و بدردم خورد
  مرسی

 • Avatar محمد
  1 سال پیش

  عالی به تمام معنا مرسی از دیجی کنکور مرسی که هستی

 • Avatar pezz
  1 سال پیش

  معلم ما از مطالب شما استفاده میکنه معنی و ارایه هارو ازاینجا میگه

  • سلام
   همیشه سعی ما این بوده که بهترین مطالب رو آماده کنیم.
   ممنون از معلم خوبتون

 • Avatar NRGS
  1 سال پیش

  واقعا به دردم خورد دستتون درد نکنه ❤❤❤

 • Avatar محمد
  1 سال پیش

  عالی و کاربردی.مرسی از زحماتتون

 • Avatar محمو
  1 سال پیش

  عالی و کاربردی.مرسی از زحماتتون

 • Avatar نگین
  1 سال پیش

  عالی بود

 • Avatar محمدرضا
  1 سال پیش

  سلام. خیلی عالیه ولی اگه میشه کل کتاب فارسی، شعرها با معنی اش را دانلود کنیم بهتره. ممنون

 • Avatar نورمحمد زاده
  1 سال پیش

  متشکر م .مفصل بود.استفاده کردم

 • Avatar نسترن
  1 سال پیش

  عالی ??لطفا بقیه درس ها را بگذارید ممنون

 • Avatar mahsa
  1 سال پیش

  واقعا عالی بود ۱۱ شب خوابم میومد هیچی هم ننوشته بودم تا اینکه این سایت رو پیدا کردم واقعا ممنون

 • Avatar علیرضا
  1 سال پیش

  خیلی عالی هستش ولی معنی اگه اضافه شود بهتر…..

 • Avatar صابر
  1 سال پیش

  خیلی ممنون از جزوه فقط سوالی که داشتم اینه این جزوه از کتاب سال 96_97 بوده یا 97_98

  • سلام
   جزوه بر اساس کتاب سال قبله اما تغییر چندانی نسبت به امسال نداشتن

 • Avatar فاطمه
  1 سال پیش

  واقعا عالی بود
  خیلی استفاده کردم
  معنی دقیقی داشت…ومفهوم هر بیت که امسال باهاش سروکار داریم هم داده بود…ممنونم….

 • Avatar سروش
  2 سال پیش

  سلام فقط درس یک هست . درس های دیگر چطور؟